Jordan
Prof. Kamal Hadidi
Iraq
Dr. Haider Raheem Wahab Almajlawi
Lebanon
Me Francois Saade
Palestine
Dr. Bader Aqel
Syria
Dr. Mohammad Safouh Sebai
Yemen
Mr. Aziz Khaled